Denetim Hizmetlerimiz

Denetim anlayışımız: Finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda, denetlenen işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçi görüşü bildirilmesinin sağlanmasına yöneliktir.

Şirketimiz Türkiye’de;

 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasasında,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasasında,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında bağımsız dış denetim yapma yetkilerini almıştır. Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak verdiğimiz denetim hizmetlerimizin kapsamı şöyledir:
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Türkiye Muhasebe Standartları, Türk Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanmış mali tabloların denetimlerinin yapılması,
 • T.C. Merkez Bankası Mevzuatı uyarınca banka denetimlerinin yapılması,
 • Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,
 • Firma değerleme raporlarının hazırlanması,
 • İç kontrol mekanizmalarının denetimi ve raporlanması,
 • Özel amaçlı denetimlerin yapılması

Vergi ve Sair Mali Konularda Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi Danışmanlığı hizmetimiz Yeminli Mali Müşavirlerimiz ve Mali Müşavirlerimizce sunulmaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku konusunda deneyimli kadromuz bire bir hizmet vermektedir.

Vergi mevzuatı ve sair mali mevzuat uygulamalarında hem kamu hem de özel sektör deneyimine sahip müşavirlerimizce verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz şöyledir:

 • Yurt içi ve yurt dışı vergi mevzuat ve uygulamaları konusunda danışmanlık,
 • Vergi mevzuatı çerçevesinde Vergi planlaması konusunda danışmanlık
 • Birleşme, bölünme ve hisse değişimi gibi yeniden yapılanma çalışmaları
 • Bireysel kazanç ve servetlerin vergilendirilmesinde danışmanlık
 • Vergi denetimleri ve vergi ihtilaflarına yönelik müşavirlik
 • Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Dış Ticaret, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık.
 • Yurt içinde çalışan yabancı uyruklulara yönelik hizmetler
 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu
 • Factoring Şirketi Kuruluşu ve Fizibilte Hazırlanması

TASDİK HİZMETLERİ

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, vergi mükelleflerinin belge ve kayıtları incelenmekte ve yönetime raporlamaktadır. Amacımız, ek vergileme doğurabilecek yorumsal ve/veya maddi hataları tespit ederek önlem alınmasını sağlamaktır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kanuni defter ve belgeler ile mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi,
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,
 • Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun incelenerek Tam Tasdik Raporuna bağlanması
 • Denetim sonuçlarının belirli periyotlarla yönetime raporlanması

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin ödendiğinin tespiti,
 • Sermayeye ilave edilebilecek Sermaye ve kar yedeklerinin tespiti,
 • Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,
 • KDV iade ve mahsup işlemleri,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan sair işlemler.
Call Now Button