Sirküler


       
Sirkuler No : 2012/42 Ticaret Defterlere İlişkin Açıklamalar
   

Sirkuler No : 2012/41 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2012/40 TTK Ve VUK’ya Göre Defter Tasdikleri
   

Sirkuler No : 2012/39 Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi
   

Sirkuler No : 2012/38 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
   

Sirkuler No : 2012/37 -Kuruluş İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketler -Sermayenin Asgari Tutarlara Yükseltilmesi
   

Sirkuler No : 2012/36 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2012/35 Form Ba-Bs bildirimlerinin ve KDV Beyannamelerinin verilme süresi
   

Sirkuler No : 2012/34 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2012/33 ÖTV Kanuna Ekli I Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait ÖTV’nin Hesaplanma ve Farkın İadesine İlişkin Örnekler
   

Sirkuler No : 2012/32 ÖTV Kanuna Ekli I Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait ÖTV'nin Yeniden Tespit Edildiği Hk.
   

Sirkuler No : 2012/31 ÖTV ve Harçlar Kanunu'nunda Yapılan Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2012/30 - Ba ve Bs Formları ile ilgili açıklamalar - Amortisman listelerine ilaveler ve açıklamalar - Fazla veya yersiz alınan vergilerin iadesi - Reçeteler düzenlenmesi gereken belgeler kapsamından
   

Sirkuler No : 2012/29 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarımızda Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler
   

Sirkuler No : 2012/28 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun da Yapılan Bazı Değişiklikleri Açıklayan 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
   

Sirkuler No : 2012/27 Kar Payı Avansı Dağıtımı
   

Sirkuler No : 2012/26 Temmuz/2012 Dönemine ait KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2012/25 2012 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenme Süresi ve 2012 Yılı Haziran Dönemine Ait Ba-Bs Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2012/24 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)- Yeni Teşvik Tedbirleri-
   

Sirkuler No : 2012/23 -Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı -Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2012/22 Yeni Türk Ticaret Kanunu
   

Sirkuler No : 2012/21 Teşvik Tedbirleri
   

Sirkuler No : 2012/20 Reeskont Oranları
   

Sirkuler No : 2012/19 2011 Yılına İlişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması
   

Sirkuler No : 2012/18 Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
   

Sirkuler No : 2012/17 KDV Tevkifatları, Tevkifat Oran Değişiklikleri ve İlk Defa Tevkifata Tabi Tutulan Mal Ve Hizmetler
   

Sirkuler No : 2012/16 Yeniden Değerleme Oranı
   

Sirkuler No : 2012/15 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 2012 Mart AyıKDV Beyannamesinin verilmesi
   

Sirkuler No : 2012/14 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
   

Sirkuler No : 2012/13 Bazı KDV Oranlarının Değiştirildiği Hakkında
   

Sirkuler No : 2012/12 2011 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi
   

Sirkuler No : 2012/11 Türev Ürünlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
   

Sirkuler No : 2012/10 2011/Aralık Ayına Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatıldığı
   

Sirkuler No : 2012/9 Okul, Sağlık Hizmet Tesisi ve Öğrenci Yurdu Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV
   

Sirkuler No : 2012/8 Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu
   

Sirkuler No : 2012/7 KDV Uygulamasında Yapılan Bazı Düzenleme ve Açıklamalar
   

Sirkuler No : 2012/6 Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
   

Sirkuler No : 2012/5 Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı
   

Sirkuler No : 2012/4 2012 Yılı Vergi Takvimi
   

Sirkuler No : 2012/3 Katma Değer Vergisinde KDV Tevkifat Oranları ve Vergi Sorumluluğu
   

Sirkuler No : 2012/2 Güncel KDV Oranları Hakkında
   

Sirkuler No : 2012/1 2012 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarları ile Tarife Değişiklikleri